1. Všeobecné informácie

  1. Každý používateľ, ktorý navštívi webové stránky coach.gymify.io, coach.gymify.sk alebo coach.gymify.cz, je povinný oboznámiť sa so Všeobecnými podmienkami používania (ďalej len podmienky používania). Používateľ, ktorý nesúhlasí s podmienkami používania tohto webu sa na ňom nesmie zdržiavať ani využívať jeho funkcie.
  2. Webová služba dostupná na adresách coach.gymify.io, coach.gymify.sk alebo coach.gymify.cz (ďalej len GYMIFY Coach) môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Za obsah týchto stránok nenesie prevádzkovateľ GYMIFY Coach žiadnu zodpovednosť.
  3. Osobou zaregistrovanou v systéme alebo tiež fitness trénerom rozumieme osobu, ktorá sa do systému dobrovolne zaregistrovala a zvolila využívaný balíček služieb. Jedná sa najmä o fitness alebo crossfit trénerov alebo tiež online coachov ktorým aplikácia slúži pre sprehľadnenie svojej agendy, evidenciu tréningov a trénovaných atlétov.
  4. Klientom fitness trénera sa rozumie osoba, ktorá bola za účelom trénovania daným fitness trénerom pridaná do systému GYMIFY Coach pod svojou emailovou schránkou.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez povinnosti informovania registrovaných používateľov v prípade menších zmien, ktoré nijak zásadne neovplyvňujú používanie aplikácie GYMIFY Coach.
 2. Predmet, funkcie a obmedzenia služby GYMIFY Coach

  1. Aplikácia GYMIFY Coach je určená prevažne pre fitness trénerov a ponúka zjednodušenie a sprehľadnenie bežnej agendy fitness trénera.
  2. V aplikácií je možné evidovať klientov (tzv. atlétov), ktorých chce fitness tréner trénovať. Atlétom je možné vytvárať tréningy, zdieľať tréningové plány alebo jedálničky, tvoriť tréningové programy znovupoužiteľné pre rôznych atlétov alebo skupiny, zaraďovať atlétov do skupín, evidovať dosiahnuté rekordy a iné informácie o atlétoch (napr. zdravotný stav a iné dôležité informácie potrebné pre správne nastavenie tréningu). Ďalej je možné využiť vytváranie vlastného členstva, evidenciu vlastnej agendy a prepojenie s Google kalendárom pre synchronizáciu tréningov. S atlétom je možné v rámci aplikácie GYMIFY Coach komunikovať v osobnom alebo skupinovom chate.
  3. Služba GYMIFY Coach rozlišuje prístupy pre fitness trénerov a atlétov, ktorých trénujú. Každý z nich má oddelené rozhranie pre prácu so systémom. Aplikáciu GYMIFY Coach je možné nainštalovať na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android alebo Apple IOS. Taktiež je možné aplikáciu inštalovať pre pohodlnejšiu prácu fitness trénera aj použitím prehliadača Google Chrome v operačnom systéme Windows. Aplikácia je dostupná a inštalovateľná priamo z jednej z webových adries služby GYMIFY Coach. Prevádzkovateľ nemá povinnosť zabezpečiť jej fungovanie na všetkých verziách spomínaných operačných systémov. Preblémy môžu nastať napr. najmä s použitím verzie Apple IOS staršej ako 13.3. alebo s použitím operačného systému Windows staršieho ako Windows 10.
  4. Podporovanými prehliadačmi pre správne fungovanie aplikácie GYMIFY Coach sú Google Chrome alebo Safari. Inštalácia aplikácie je zároveň zúžená na tieto dva webové prehliadače, pričom funkčnosť použitia iných prehliadačov nie je zaručená. V prípade používania aplikácie na zaraideniach s operačným systémom Apple IOS je nutné pre inštaláciu aplikácie použitie webového prehliadača Safari, pre ostatné operačné systémy je nutné použitie webového prehliadača Google Chrome.
 3. Registrácia a využívanie služby GYMIFY Coach

  1. Registrácia fitness trénerov do služby GYMIFY Coach nie je spoplatnená a fitness tréner má možnosť aplikáciu využívať bezplatne po dobu 14 dní od dátumu registrácie bez nutnosti zadania informácií o platobnej karte ak prevádzkovateľ neurčí inak. Po skončení 14-dňovej skúšobnej verzie je prevádzkovateľ oprávnený znemožniť fitness trénerovi prístup do jeho účtu až do uhradenia sumy za zvolený balíček služieb.
  2. Dohodnutá suma za využívanie služby GYMIFY Coach je dostupná pri registrácii fitness trénera a je možné ju po vzájomnej dohode medzi fitness trénerom a prevázdkovateľom meniť v závislosti od zvoleného balíčku služieb.
  3. Fitness tréner svojou registráciou a potvrdením súhlasu s podmienkami používania súhlasí s používaním aplikácie v stave, v akom sa práve nachádza.
  4. Fitness tréner pri registrácii berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený voľne zasahovať do existujúcich súčastí a navrhnovať nové funkcie systému podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ vykonáva úpravu a pridávanie nových funkcií so zreteľom na existujúce dáta používané fitness trénerom.
  5. Registráciou fitness tréner dáva najavo že si prečítal a správne porozumel obchodným podmienkam služby GYMIFY Coach a súhlasí s nimi.
   1. Odmena

   2. Systém z pohľadu fitness trénera je po uplynutí testovacej verzie možné využívať len v prípade, že fitness tréner uhradil dohodnutú sumu za vybraný balík služieb. Platba je vykonávaná v mesačných intervaloch. Suma za využívanie služby GYMIFY Coach je výška predplatného služby za jeden kalendárny mesiac.
   3. Predplatné za službu GYMIFY Coach je možné kedykoľvek zrušiť v profile fitness trénera do konca aktuálneho zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacím obdobím sa rozumie obdobie medzi vykonaním dvoch pravidelných úhrad. Účet fitness trénera v prípade zrušenia predplatného ostane aktívny až do skončenia aktuálneho zúčtovacieho obdobia.
   4. Po úhrade predplatného na aktuálne zúčtovacie obdobie nie je možné vrátiť na účet fitness trénera už uhradené prostriedky. Je však možné zrušiť predplatné na nadhádzajúce zúčtovacie obdobia.
   5. Odmena je splatná nastavením predplatného v profile fitness trénera a odblokovaním karty pre pravidelnú úhradu predplatného zadaním informácií o karte a o jej držiteľovi. Výška odmeny je dostupná pri registrácií fitness trénera a ten ju volí sám na základe požadovaných preferencii a aktuálneho cenníku služby GYMIFY Coach.
 4. Ochrana osobných údajov

  1. Všetky osobné údaje na webových stránkach GYMIFY Coach sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“.
  2. Fitness tréner alebo iná osoba registrujúca sa do aplikácie GYMIFY Coach zodpovedá za ochranu osobných údajov svojich klientov ktoré v rámci evidencie tréningov a informácií o klientoch uchováva.
  3. Osoba registrovaná v aplikácií GYMIFY Coach sa môže rozhodnúť, aké osobné údaje chce o svojich klientoch uchovávať. V aplikácií je potrebné pre začatie trénovania nového atléta uviesť jeho email, ktorý je jediným povinným údajom pre jeho registráciu. Email je vyžadovaný kvôli overeniu klienta a následnému umožnenia stiahnutie aplikácie GYMIFY Coach a prihlásenie sa.
  4. Ďalej je v systéme možné priamo evidovať základné informácie o klientovi, ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo a jazyk. V spojitosti s využívaním aplikácie sú ku každému atlétovi viazané dáta, ktoré sa fitness tréner rozhodne evidovať. Ide najmä o evidenciu tréningov, stretnutí, platieb, tréningových plánov, osobných rekordov svojich klientov a iného.
  5. Fitness tréner je povinný oboznámiť klienta pridávaného do systému o spracovaní a rozsahu spracovania osobných údajov.
  6. Klient má právo neposkytnúť osobné údaje. V takomto prípade však nie je možné overiť jeho totožnosť a klient nemá možnosť prihlásiť sa do svojho účtu a využívať tak plnohodnotne služby ponúkané aplikáciou GYMIFY Coach. Pri týchto ojedinelých prípadoch môže anonymizovaná evidencia pre trénera spĺňať aspoň informačný charakter.
  7. Osobné údaje získané v aplikácií GYMIFY Coach nebudú poskytované iným osobám, ako fitness trénerom, ktorí daného klienta na používanie aplikácie pozvali formou emailovej pozvánky.
  8. Poskytovateľ služby GYMIFY nezodpovedá za neoprávnený prístup do účtov v dôsledku nedostatočnej ochrany heslom alebo v dôsledku počítačového hackerstva alebo útoku. Každý fitness tréner je pri registrácií povinný voliť pre svoj účet silné heslo a pravidelne ho meniť, aby sa tak znemožnilo neoprávnenému prístupu. Odporúčanými kritériami pre silné heslo sú minimálne 8 znakov, kombinácie veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov.
  9. Klient fitness trénera, ktorý je zaregistrovaný v službe GYMIFY Coach má právo kedykoľvek požiadať fitness trénera, aby boli jeho osobné údaje bezodkladne odstránené. Klient má taktiež právo požiadať prevádzkovateľa služby GYMIFY Coach, aby bol jeho profil odstránený z profilu fitness trénera, u ktorého bol zaregistrovaný. Toto právo vychádza z práva tzv.„Zabudnutia osobných údajov“ a ak je to možné, odstránenie sa vykonáva hneď po prijatí požiadavky.
  10. Klienti sú si vedomí, že osoby, ktoré pracujú s osobnými údajmi v službe GYMIFY Coach majú prístup k histórií úkonov daného klienta, ktoré sa ukladajú ako jeho aktivita. História úkonov daného klienta slúži ako kontrolná informácia pri prípadných nejasnostiach, alebo v prípade, že klient nesúhlasí so stavom kreditu na jeho permanentke.
  11. Poskytovateľ služby GYMIFY Coach nenesie žiadnu zodpovednosť za administratívne chyby, ktoré môžu byť spôsobené nepozornosťou fitness trénera alebo inými neovplyvniteľnými činiteľmi. Správa obsahu služby GYMIFY Coach pre konkrétneho fitness trénera je vyhradená výlučne pre daného fitness trénera.
  12. Dostupná webová adresa služby GYMIFY gymify.io, gymify.sk, gymify.cz alebo gymify.app je zabezpečená šifrovaným protokolom HTTPS, ktorý poskytuje zabezpečenie prenášaných údajov. Server služby GYMIFY je taktiežzabezpečený proti najčastejším spôsobom útokov ako je napr. SQL Injection.
  13. Všetky heslá do používateľských profilov sú šifrované na databázovej úrovni aby bolo priprípadnom narušení bezpečnosti znemožnené jednoduché vyčítanie hesiel.
  14. Email alebo telefónne číslo poskytnuté trénerom alebo trénerovi, môžu byť prevádzkovateľom služby GYMIFY Coach použité pre skvalitnenie svojich služieb, informovanie používateľov o novinkách a zmenách alebo na marketingové účely.

   Používanie súborov Cookies

   1. Služba GYMIFY Coach používa pre skvalitnenie služieb a správne pracovanie webu súbory Cookies a iné dočasné súbory, ktoré pre zjednodušenie pomenovania budeme nazývať spoločným názvom Cookies. Tieto súbory sa ukladajú lokálne do prehliadača používateľa služby GYMIFY na rôznych zariadeniáchako sú napr. počítače, mobilné telefóny, tablety.
   2. Tieto súbory zvyčajne umožňujú dočasné uloženie informácií, ktoré následne služba GYMIFYvyužíva pre zjednodušenie prístupu a pre jej správne fungovanie.
   3. Ak používateľ, ktorý navštívil niektorú z adries používaných aplikáciou GYMIFY Coach nesúhlasí s používaním cookies, je povinný bezodkladne opustiť webovú lokalitu aplikácie GYMIFY Coach. Používateľ má následne možnosť vymazať zo svojho prehliadača súbory cookies.
   4. Súbory cookies používame napríklad na:
    1. Zhromažďovanie a analýzu návštevnosti webovej stránky pomocou služby Google Analytics,ktorej výstupy slúžia k lepšiemu prispôsobeniu používania našej služby.
    2. Informácie o prihlásenom používateľovi, vďaka ktorým Vás po prvom prihlásení dokážemevo vašom prehliadači identifikovať a zjednodušiť Vám budúce prihlasovanie
    3. Lepšie zabezpečenie našej služby, ktoré zároveň zvyšuje aj zabezpečenie evidovaných údajov
    4. Nastavenia našej webovej služby, ktoré je nutné vykonávať pre každého používateľa individuálnena webovom prehliadači, z ktorého práve pracuje
    5. A nakoniec napríklad aj na to, aby sme Vám upozornenie o používaní cookies nezobrazovali prikaždej návšteve stránky, ale po jeho potvrdení si túto informáciu nechávali uloženú u Vás.
 5. Snažíme sa chrániť vaše súkromie! Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky, prosím, kontaktujte nás. Spôsob akým nás môžete kontaktovať nájdete v záhlaví týchto stránok v záložke „Kontakt“ alebo nahlavnej stránke v sekcii Kontakt .

  Podmienky nadobúdajú platnosť 17.9.2021


  Snažíme sa chrániť vaše súkromie! Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky, prosím, kontaktujte nás. Spôsob akým nás môžete kontaktovať nájdete v záhlaví týchto stránok v záložke „Kontakt“ alebo nahlavnej stránke v sekcii kontakt.

  Prevádzkovateľ

  GYMIFY & Co, s.r.o.

  Oščadnica 930
  023 01 Oščadnica
  Slovenská Republika

  IČO: 53386850
  DIČ: 2121349406
  IBAN: SK47 0200 0000 0043 8517 6653

  Zapísaný 22. októbra 2020, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75814/L